Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

JUDr.dla
19. 8. 2020
urad_RRTV

Pojem úřad může mít několikerý význam. Nejčastěji jde o označení organizační jednotky, správního úřadu či jiného orgánu veřejné moci obdařeného konkrétní působností (tzv. institucionální pojetí). Stejně tak to může být specifikace svěřené agendy, působnosti jako takové (tzv. funkční pojetí). V případě Úřadu RRTV hovoříme pak o pojetí pomocného útvaru. O kolektivu osob, které jsou RRTV tzv. k ruce.

Úřad RRTV

„…nemá právní subjektivitu a není ani správním úřadem, resp. orgánem státní správy.“[1]

Hovoříme zde o kolektivu osob, který pro RRTV připravuje podklady, respektive o orgánu RRTV financovaném z jejího rozpočtu, který zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RRTV.[2]

Podle Ústavního soudu se dokonce jedná o výkonný orgán RRTV, který svou činnost mimo jiné napomáhá zachování zákonem o vysílání stanovených lhůt:[3]

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je především správní orgán, který sice vydává rozhodnutí kolektivní formou, není však možné odvozovat běh správních lhůt výhradně od jejích zasedání. Pro takové účely slouží výkonný orgán, jímž je v projednávaném případě Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.“

Podrobněji jsou úkoly Úřadu RRTV demonstrativně uvedeny[4]Organizačním řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který

 • vydává přímo RRTV,[5]
 • vyjadřuje kontinuitu[6] s Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a s jejím úřadem podle předchozí právní úpravy[7] a
 • hovoří o návrzích pracovních plánů, rozpočtu a závěrečného účtu RRTV, o zajištění programů jednotlivých zasedání RRTV, o provádění přijatých usnesení RRTV, o informační činnosti apod. a umožňuje RRTV pověřit tento svůj orgán dalšími úkoly z působnosti RRTV, které zákon výslovně neupravuje jinak[8];
 • definuje úkoly svěřené jednotlivým odborům Úřadu RRTV v rámci podrobné definice jeho organizační struktury řízení.

Organizační struktura

Zatímco členové RRTV vykonávají veřejnou funkci, v případě zaměstnanců Úřadu RRTV hovoříme o státních zaměstnancích ve služebním poměru.[9] Stejně jako na RRTV a její členy je však i na Úřad RRTV kladen požadavek nestrannosti, objektivity či odbornosti, a to zejména v zájmu zachování tzv. funkční nezávislosti RRTV.

Vedoucí Úřadu RRTV

 • jmenuje ho a odvolává RRTV
 • považuje se za samostatný stupeň představeného, který je podřízen přímo předsedovi RRTV; je služebním orgánem podle zákona o státní službě[10];
 • řídí činnosti Úřadu RRTV a jedná a rozhoduje ve věcech státní služby zaměstnanců Úřadu RRTV;
 • pověřuje svého zástupce výkonem svých pravomocí, vyjma rozhodování ve věcech služebního poměru;
 • řeší požadavky a námitky RRTV a jednotlivých radních a spolupráci se zaměstnanci Úřadu RRTV.  

Úřad RRTV se člení na tři odbory[11],

 • v jejichž čele stojí představený – ředitel odboru, bezprostředně podřízen vedoucímu Úřadu RRTV a
 • které mají jednotlivá oddělení v čele s představeným – vedoucím oddělení, bezprostředně podřízenými řediteli odboru;

Odbor rozhlasového vysílání a licencí

 • Oddělení licencí a registrací a Oddělení rozhlasového vysílání;
 • plní úkoly související s udělováním a odnímáním vysílacích licencí, s registrací provozovatelů převzatého vysílání (tzv. primární regulace);
 • plní úkoly monitoringu a analýzy rozhlasového vysílání a jeho souladu se zákonem a licenčními podmínkami (tzv. sekundární regulace);
 • vede správní řízení a zastupuje RRTV v soudních sporech ohledně jejích správních rozhodnutí souvisejících s úkoly tohoto odboru;
 • sleduje a vyhodnocuje relevantní legislativní změny.

Analytický odbor

 • Oddělení analýz televizního vysílání a Oddělení nelineárních služeb;
 • plní úkoly monitoringu a analýz televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (VOD) a jejich souladu se zákonem a licenčními podmínkami či podmínkami evidence VOD (tzv. sekundární regulace);
 • plní úkoly související s evidencí poskytovatelů VOD (tzv. primární regulace)
 • vede správní řízení a zastupuje RRTV v soudních sporech ohledně jejích správních rozhodnutí souvisejících s úkoly tohoto odboru;
 • sleduje a vyhodnocuje relevantní legislativní změny.

Provozně-ekonomický odbor

 • má vyčleněno Oddělení financí a vnitřní správy;
 • zajišťuje provozní, organizační, ekonomické a technické úkoly spojené s činností RRTV a nakládá s prostředky státního rozpočtu;
 • zabezpečuje mezinárodní spolupráci RRTV a jejího úřadu;
 • sleduje a vyhodnocuje relevantní legislativní změny.

Vedle této základní struktury rozlišujeme v souvislosti s Úřadem RRTV ještě také Interního auditora (nezávislou poradní skupinu), Bezpečnostního ředitele a Pověřence na ochranu osobních údajů, kteří se řídí speciálními obecně závaznými právními předpisy.[12]


[1] ROZEHNAL, A. Mediální zákony. Komentář. Praha : ASPI, a. s., 2007, s. 74 

[2] srov. § 11 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[3] srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. IV. ÚS 946/09 

[4] čl. 3 Organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. 8. 2019, dostupného také online: https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vnitrni-predpisy/organizacni-rad-uradu.htm

[5] srov. § 5 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[6] srov. čl. 1 odst. 1 Organizačního řádu Úřadu RRTV ze dne 1. 8. 2019

[7] zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

[8] srov. čl. 3 Organizačního řádu Úřadu RRTV ze dne 1. 8. 2019

[9] Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

[10] srov. § 11 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[11] https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vnitrni-predpisy/priloha_c_1.png a https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/urad-rady/index.htm

[12] srov. čl. 8 až 10 Organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 1. 8. 2019

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít