Reklama na střelné zbraně a střelivo; noktovizory po novele

  |    |    | 
JUDr.dla
14. 1. 2021
guns_gun

Na konci roku 2020 podepsal prezident republiky novelu zákona o zbraních.[1] Z České republiky se tak stala země, ve které je podle zákona (a za podmínek jím stanovených) garantováno právo na střelnou zbraň.[2] A co na propagaci?

Jak je to s reklamou v této oblasti? Změnila aktuální novela něco i v tomto ohledu? Co konkrétní příklady?

Regulace reklamy na střelné zbraně

Ještě do roku 2002 platilo, že reklama je v této oblasti (cit.:) zakázána úplně. Výjimku představovaly zbraně a střelivo určené pro lovecké nebo sportovní účely a zbraně historické.[3]

Až pak byl tento přístup zmírněn s tím, že lze šířit reklamu na střelné zbraně a střelivo, nicméně nikoli ve vztahu k široké veřejnosti, respektive s nekontrolovaným zásahem u celé společnosti:

„Reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena jen

a) odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva,
b) v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo
c) v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.“[4]

pozn.: Za odbornou publikaci lze v tomto případě považovat také například elektronický obsah na internetu,[5] nicméně i tak lze provozovatelům webu doporučit, aby současně pamatovali na smysl zákonné úpravy (omezení přístupu k reklamě tohoto druhu pouze odborné veřejnosti a opravdovým zájemcům o danou oblast), zejména nezanedbali obecné povinnosti spjaté např. s ochranou dětí a mladistvých (ne/omezený přístup k publikovanému obsahu apod.).

V tomto (poměrně striktně) omezujícím přístupu se nic nemění ani s nedávnou novelou zákona o zbraních. Existují však konkrétní příklady změn kategorizace určitých produktů, u nichž se dopad na regulaci reklamy projeví.

Tlumiče a noktovizory

Až do současnosti platilo, že tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů, jsou doplňky zbraní, respektive zbraněmi kategorie A.

Jednalo se dokonce o zakázané (nedovolené) doplňky zbraní. Reklama na ně nebyla tedy jen přísně omezena, ale byla de facto zcela zakázána jako reklama zboží, jehož prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy.[6]

To se v důsledku zmiňované novely mění.

Tlumiče (respektive zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby)[7] se nově stávají zbraní kategorie C určenou k nasazení či jiné instalaci pouze na střelnici či v jiných speciálních místech (např. honitba).[8]

Reklama na tlumiče bude proto nově povolena, a to za stejných podmínek (stejného omezení), jako je tomu u jiných zbraní (viz výše).

Noktovizory novela ze zákona o zbraních odstranila zcela. Tyto zaměřovače tak nebudou nadále vnímány jako zbraň a reklama na ně bude zcela povolena, aniž by se na ně vztahovalo omezení podle ustanovení § 6 zákona o regulaci reklamy.

V případě některých reklamních systémů a jejich interních pravidel lze tedy očekávat úpravy; jako např.:

zdroj: Seznam.cz Reklama [online; cit. 14. 1. 2021]

Zbraně nikoli, střelnice a zážitek ano

Pro úplnost nelze nezmínit dávný rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí RRTV o uložené pokutě za odvysílání sponzorského vzkazu upozorňujícího na služby střelnice.

Podle RRTV byl problematickým ve spotu obsažený odkaz na internetové stránky společnosti, pod kterým bylo možno dohledat i další služby, včetně dovozu či prodeje zbraní i střeliva. RRTV se proto domnívala že došlo k porušení výše zmíněných zákonných pravidel pro reklamu na střelné zbraně.

Městský soud však uvedl, že (cit.:) ani ve zvukové části soud neshledal nabídku zbraní, není tam ani nic o konkrétní zbrani. Jelikož v předmětném reklamním spotu není prezentována žádná zbraň, tudíž nelze předmětnou reklamu označit jako reklamu na prodej zbraní… předmětem posuzování nejsou internetové stránky zadavatele reklamního spotu, nýbrž sám předmětný reklamní spot a ani z jeho obrazové ani zvukové podoby nevyplývají žádné údaje svědčící pro závěr, že se jedná o reklamní spot na prodej zbraní.[9] (důraz přidán)

Pokud tedy z celkového vyznění reklamy neplyne, a to ani náznakem, že by jakkoli prezentovala či propagoval střelné zbraně a střelivo a podporovala jejich popularitu či užívání nad rámec obvyklých míst a služeb, lze mít za to, že je v souladu se zákonem o regulaci reklamy.


[1] zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

[2] srov. § 1 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb. po novele

[3] RIGEL, F., MORAVEC, O., ONDREJOVÁ, D. Reklamní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 78.

[4] § 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

[5] srov. CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří. § 6 [Střelné zbraně a střelivo]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří. Mediální právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 299.

[6] srov. § 2 odst. 1 písm. a) zákona š. 40/1995 Sb.

[7] § 6 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb. po novele

[8] srov. § 28 odst. 2 písm. a), § 28 odst. 2 písm. a) a § 29 odst. 3 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb. po novele

[9] rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2011, č.j. 8 Ca 258/2008-37

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít