Personální nezávislost RRTV

JUDr.dla
20. 8. 2020
volba_vyber

Potřebu vnitrostátní regulace prostřednictvím tzv. nezávislých orgánů[1] připomněla směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. 11. 2018[2], která mění a doplňuje směrnici 2010/13/EU. Jde přitom především o nezávislost na politickém a hospodářském vlivu, která se posuzuje z hlediska nezávislosti funkční, personální a finanční.

Personální nezávislost

Personální nezávislostí rozumíme v nejobecnější rovině ničím a nikým neovlivněnou proceduru obsazování funkcí daného úřadu. (ne)Vliv na začátek, průběh a konec výkonu takové funkce konkrétní osobou.

To vše ve vztahu ke sféře

 • zejména státních orgánů, přes které by mohly být prosazovány aktuální politické, hlavně pak vládní zájmy (nezávislost politická), ale i
 • regulovaných subjektů, které by mohly regulaci ovlivňovat svými podnikatelskými a jinými cíli (nezávislost hospodářská bránící tzv. regulatory capture).

Jmenování členem RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je kolegiálním orgánem[3] skládajícím se z 13 členů, kteří vykonávají veřejnou funkci. Funkční období, respektive členství v RRTV vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu[4] a trvá 6 let.

Členy RRTV jmenuje a odvolává premiér. Jeho role je však spíše symbolická a související s tím, že byť je RRTV správním úřadem stojícím mimo organizační soustavu státní správy řízené vládou, je stále ústředním správním úřadem a součástí moci výkonné. Jmenovací dekret od předsedy vlády (moci výkonné) je tak spíše deklaratorního charakteru k samotné volbě člena (mocí zákonodárnou).

Předseda vlády jmenuje totiž členy RRTV na návrh poslanecké sněmovny, která plní roli volitelů, zástupců veřejnosti.[5]

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání[6] obsahuje tedy prvky, které se snaží bránit vlivu vládních kruhů a, cit.: „v celku vyhovuje požadavku nezávislosti na vládě, na druhou stranu ovšem nezajišťuje apolitičnost, neboť složení RRTV často odráží rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně.“[7]

Poslanecká sněmovna by při této své volbě měla bezesporu hodnotit také nároky na kandidáta kladeného z hlediska funkční nezávislosti, respektive vhodnost kandidáta.

Věc jmenování členů RRTV je přitom koncipována tak, že návrh poslanecké sněmovny je pro předsedu vlády závazný. Premiér má jednat neprodleně po obdržení návrhu.[8]   

Nejmenování členem RRTV

Zákon vůbec neřeší situaci, kdy si předseda vlády postaví hlavu a

 • povinnost nesplní a na návrh nereaguje nebo
 • vydá rozhodnutí, kterým jmenování radních odmítne.

Teoreticky tak můžeme hovořit o tom, že by

 • to Poslanecká sněmovna mohla brát jako zásah do svých oprávnění a do kýžené nezávislosti RRTV a mít to za impuls pro vyslovení nedůvěry vládě[9];
 • se nabízela úvaha správní žaloby proti rozhodnutí o nejmenování[10] (případně tedy i jiné obranné mechanismy podle správního práva).

RRTV zároveň nemusí být ihned obsazena kompletně. V souladu se správním řádem[11] je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů (pokud je mezi nimi předseda či alespoň jeden místopředseda RRTV); vyjma případů předpokládaných zákonem, kdy je k rozhodnutí třeba 9 hlasů členů.[12]

První mezi rovnými

Předseda RRTV je volen a odvoláván členy RRTV; stejně jako 3 místopředsedové. Podrobnosti stanoví jednací řád RRTV.[13]

Předseda řídí činnost a jedná jménem RRTV a zahajuje, ukončuje a řídí její zasedání (pokud nepověří jiného předsedajícího). V rámci hlasování RRTV jsou však předseda i místopředsedové rovni zbývajícím členům.

Zánik funkce předsedy či místopředsedy RRTV není zánikem funkce člena. V některých případech může logicky zánik členství v RRTV vést i zániku funkce (místo)předsedy, jinak jsou to ale odlišné instituty, zejména pak co se odvolání týče.

Odvolání člena RRTV

Člen RRTV může být odvolán pouze

 • předsedou vlády,
 • na návrh Poslanecké sněmovny a pouze
 • z důvodů zákonem předpokládaných (majících vliv na nestrannost a nezávislost daného člena či RRTV jako takové a na vnímání těchto hodnot veřejností)[14].

„Členu Rady, který byl v souvislosti s trestním stíháním vzat do vazby, pozastaví předseda vlády na dobu vazby výkon funkce člena Rady, navrhne-li to Poslanecká sněmovna.“ (§ 7 odst. 8 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání; důraz přidán)

Vedle toho pamatuje zákon také na možnost odvolání RRTV jako celku, a to opět pouze

 • předsedou vlády,
 • na návrh Poslanecké sněmovny a pouze
 • při opakovaném a závažném neplnění povinností RRTV vyjmenovaných zákonem[15].

Pozn.: Opět platí, že pokud Poslanecká sněmovna rozhodne o návrhu na odvolání jednoho či více (či všech) členů RRTV, jedná se o návrh pro předsedu vlády závazný. I tak však musí být následné odvolání řádně odůvodněno.[16]


[1] srov. čl. 30 směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, ve znění změn směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=CS

[3] srov. § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: orgán, který rozhoduje ve sboru

[4] § 7 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[5] Kandidáty (uchazeče) na funkci člena RRTV nenominuje poslanecké sněmovně veřejnost, jak je tomu v případě např. Rady České televize či Českého rozhlasu; jedná se o kreační proceduru čistě v rukou politických zástupců.

[6] Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[7] POUPEROVÁ, O. Institucionální aspekty regulace médií. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 52

[8] srov. § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[9] srov. čl. 72 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Otázkou však je, zda by nejmenování třeba jen jediného člena RRTV a tento i časově náročný proces Poslanecké sněmovně stály za sestavování nové vlády (což by mohlo znamenat až konec samotné Poslanecké sněmovny v daném složení).

[10] Možná srovnatelně jako v případě nejmenování profesorů prezidentem republiky, kdy byla posuzována autonomie dané oblasti a nepřípustnost zásahů do její svobody a nezávislosti politicky obsazenými orgány moci výkonné (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2020, č.j. 3 A 23/2019-69).

[11] srov. § 134 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; § 8 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[12] § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[13] srov. čl. 2 Jednacího řádu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 5. 5. 2020, dostupný také online: https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vnitrni-predpisy/jednaci-rad.htm

[14] srov. § 7 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[15] srov. § 6 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

[16] srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2006, č.j. 1 As 41/2005-76

crossmenu

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby na webu Mediální právo.cz. Užíváním webu souhlasíte s jeho Podmínkami.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít